Lopende projecten

Hieronder zijn een aantal lopende (openbare) projecten van Mehlbaum Onderzoek beschreven. 

Evaluatie intensieve trajectbegeleiding door jongerenwerk (2021-2022)
Tweejarig evaluatieonderzoek in het kader van een gemeentelijk preventieprogramma Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit.

Onderzoek naar de impact van de georganiseerde misdaad op politiewerk (2022 – 2023)
Onderzoek in opdracht van Politie en Wetenschap naar de invloed van daadwerkelijke en gepercipieerde dreiging op de GGP en de opsporing. Factsheet

Monitoring gemeentelijke NPO-middelen (2022-2023)
Tweejarig onderzoek naar de besteding van gemeentelijke NPO-middelen door scholen.

Verkenning geweld onder jongeren met een digitaal component (2023 -2024)
Onderzoek in opdracht van Politie en Wetenschap naar dader- en slachtofferschap onder jongeren van geweld met een digitaal component.

Verkennend onderzoek naar ondermijning in de binnenvaart (2023-2024)
Verkennend kwalitatief onderzoek naar ondermijning in de binnenvaart.

Ontwikkelen risicotaxatiemodel export synthetische drugs (2023-2024)

Neem voor meer informatie contact op via shanna@mehlbaumonderzoek.nl of via onderstaand formulier