Mehlbaum Onderzoek doet praktijkgericht onderzoek op het gebied van sociale veiligheid.

Opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, Politie & Wetenschap, RIEC’s en provincies.

Zuiver op de graat?

Onderzoek naar de betrokkenheid van de visserij bij maritieme drugssmokkel.

Nederland speelt een belangrijke rol als transitland van drugs voor de binnenlandse en Europese markt. Bij de import van drugs ligt de focus van beleidsmakers en rechtshandhavers op de Rotterdamse zeehaven. Een smokkelwijze die minder vaak aan het licht komt is smokkel via vissers die drugs opvissen in de Noordzee en vervolgens aan wal brengen. In dit onderzoeksrapport staat juist deze smokkelwijze centraal.

Mehlbaum Onderzoek deed veldwerk in de haven van IJmuiden, Urk en Den Oever, waarbij met tientallen vissers en andere mensen uit de visserijsector is gesproken. Daarnaast zijn interviews gehouden met onder andere vertegenwoordigers van de politie, gemeenten, Kustwacht en NVWA, en is uitgebreid open bronnen onderzoek uitgevoerd. Gedurende het onderzoek is samengewerkt met een integraal team van het Project Maritieme Smokkel in Noord-Holland dat zich richt op het vergroten van de weerbaarheid van de visserij.

De onderzoekers hebben op basis van informatie uit open bronnen en de interviews een uitgebreid crimescript opgesteld voor een methode waarbij vissers drugs aan wal brengen (de drop-off methode). Hierbij wordt cocaïne eerst via containerschepen vervoerd uit het productieland en vervolgens op de Noordzee overboord gezet om later opgevist te worden door vissers of andere professionals uit de maritieme wereld. Betrokken zijn enerzijds vissers die kwetsbaar zijn om geworven te worden voor maritieme drugssmokkel en anderzijds mensen uit de visserij die te typeren zijn als criminele sleutelfiguren en die contact hebben met de criminele netwerken die de drugshandel organiseren. Op basis van deze bevindingen tekenen de onderzoekers lessen op die zich richten op contact leggen, bewustwording en weerbaarheid van vissers die kwetsbaar zijn.

Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

De interactieve infographic is hier te downloaden.

Vreemde geuren

Eindrapportage meldingsbereidheid drugsproductielocaties in Zaanstad

Drugsproductielocaties met bijbehorende drugsafvallozingen en -dumpingen worden
steeds vaker ontdekt in Noord-Holland. Vooral het aantal ontdekte drugslabs is toegenomen. De gevaren die drugsproductielocaties met zich meebrengen, de zorg over een toename van het aantal drugslabs in Noord-Holland en de benodigde integrale samenwerking voor een aanpak hebben geleid tot het Project Productieplaatsen Drugs in Noord-Holland.

Doel van deze aanpak is het verhogen van de meldingsbereidheid van drugsproductielocaties. Om dit te bereiken is medio 2020 gestart met de campagne NH Drugs Alert. Vanuit deze campagne zijn in 2020 en 2021 verschillende vormen van mediacommunicatie ondernomen. Om inzicht te krijgen in de invloed van deze activiteiten op de meldingsbereidheid heeft Mehlbaum Onderzoek een longitudinaal kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder burgers.

In juni 2020 zijn de uitkomsten van de nulmeting gepubliceerd. Deze eindrapportage bevat de uitkomsten van de 1-meting.

De eindrapportage Vreemde geuren is hier te downloaden.

De nulmeting is hier te downloaden.

De factsheet van de nulmeting is hier te downloaden

Notoire straten

Notoire straten. Over de lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit.

Hoewel niet altijd zichtbaar blijken sommige (winkel)straten in Nederland het toneel voor allerlei vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, witwassen en illegaal gokken. Deze notoire straten fungeren als criminele ontmoetingsplekken en bieden allerlei faciliterende diensten. Een combinatie van factoren maakt dat deze straten een relatief anonieme en veilige omgeving bieden voor schimmige praktijken.

Publicatie Notoire Straten

‘Steden worstelen met kapsalon zonder kapper en dichtgeplakte supermarkt’

‘Het tij keren in notoire straten’

Opdrachtgever: Politie en Wetenschap

Evaluatie interventies ondermijnende criminaliteit

De complexiteit en verborgenheid van ondermijnende criminaliteit vraagt om een integrale aanpak. Burgers kunnen hierin een steentje bijdragen door criminaliteit – zoals hennepteelt en harddrugshandel – bij de overheid te melden. In opdracht van RIEC-Taskforce Brabant-Zeeland evalueren we vijf interventies gericht op het verhogen van de meldingsbereidheid van burgers. Jolijn Broekhuizen is de projectleider van dit onderzoek.

Publicaties: